top of page
פסלים מודולאריים מחלקים

פסלים מודולריים הצופה יכול להרכיבם כל פעם מחדש ליצירת נרטיבים שונים

גוף האישה המודולרי המטופל במרבית עבודותיי מבטא את המורכבות של חיי האישה המתחלקים בין עבודתה, שאיפותיה, משפחתה ונפשה הנאבקת והמטלטלת, בו זמנית, בין אנרכיה מסוכסכת לפיוס והשלמה. הפירוק וההפרדה הפיסוליים הם גם מצבים מטאפוריים לאדם המנותק ממשפחתו, מתבנית נוף מולדתו ומהדפוסים התודעתיים המסורתיים שעברו מדור לדור, עד שנפשו הפכה למפוצלת בין מספר זהויות: חברתית, לאומית ומגדרית.

המודולריות של הפסלים מזמינה את הצופה לגעת בהם, לשחק עימם ולהרכיבם מחדש ומאפשרת לו  להתבונן, לבחון ולחשוב על הדמות החדשה שנוצרה ממספר נקודות מבט. זו גם הזדמנות עבורו להיות שותף ומחויב ליצירה המכילה את השונה והדומה, העימות וההשלמה כהזמנה לחיים של הרמוניה, שלום ותקווה.

bottom of page